TERMES I CONDICIONS DE LLOGUER

1. Cancel·lacions i reemborsaments
Si el client necessita cancel·lar amb més de 30 dies d’antelació es reemborsarà l’import de la reserva de forma íntegra. En el cas que es cancel·li en un lapse inferior a l’anterior, s’aplicaran les tarifes de cancel·lació contemplades.
Si es cancel·la dins de 15 a 29 dies abans de la data prevista de lliurament del vehicle, es reemborsarà el 50% de la franquícia dipositada i no se li cobrarà res addicional.
En el supòsit de cancel · lacions dins dels 14 dies abans de la recollida de la furgoneta es retindrà el 100% de l’import de la franquícia.

2. Pagament
En el moment que es confirma la reserva s’ha d’abonar el 35% del import total del lloguer. Aquest es carregarà a la targeta de crèdit o dèbit i inclourà totes les taxes corresponents. S’haurà de presentar el justificant de la transferència per fer efectiva la reserva.
Els tipus de canvi seran els del mitjà de pagament concret.
La franquícia s’haurà carregar en una targeta de crèdit (Visa o Mastercard). En el moment del lliurament es bloquejarà l’import corresponent, deduïble en cas de robatori o accident. L’import es desbloquejarà al final del lloguer en el cas que no hi hagi cap desperfecte.

3. Durada del lloguer
Les recollides tardanes o devolucions primerenques no acordades no donen a l’Arrendatari dret al reemborsament de la part no utilitzada.
Els lliuraments o devolucions de vehicles fora de l’horari comercial, prèviament pactades amb l’Arrendador, estaran subjectes a una tarifa addicional segons els preus de l’empresa.

4. Horari de recollida i lliurament
Les recollides o devolucions poden fer-se:
– De dilluns a dissabte: 9: 00-13: 00 i de 15: 00 a 19:00
– Diumenge: 19:00 a 21:00

5. Documents / llicència de conducció / edat mínima
El conductor ha de tenir 25 anys o més en el moment de la recollida i haurà de presentar una llicència de conducció vàlida (permís B) per conduir a Europa, o un permís internacional de conducció, amb una antiguitat mínima de dos anys. A més, ha de portar un document nacional d’identitat o un passaport vàlid, i una targeta de crèdit, de la qual sigui titular, per pagar la franquícia del lloguer.

CONTRACTE DE LLOGUER

1. Condicions del vehicle
L’arrendatari haurà de reconèixer haver rebut el vehicle i els elements addicionals llogats correctament nets i amb totes les característiques corresponents. A més, l’arrendatari haurà de retornar el vehicle en condicions de neteja, amb el dipòsit de gasolina ple (igual que quan el va recollir) i amb tots els elements funcionant de la manera pertinent. Tot això s’haurà de dur a terme en l’hora, data i lloc pactats. Si no es compleix tot l’anterior, es duran a terme els càrrecs adequats d’acord amb els preus de l’empresa. Si es perd o es fa malbé algun element es carregarà l’import a l’arrendatari.

2. Documents
S’exigeix una llicència de conducció vàlida, DNI o passaport i una targeta de crèdit, que s’hauran de presentar en la recollida de la furgoneta i en signar el contracte de lloguer. És responsabilitat de l’arrendatari posseir una llicència de conducció vàlida per a Europa. L’arrendatari haurà de ser major de 25 anys.

3. Ús del vehicle
Mentre duri el lloguer, l’arrendatari no podrà:
– Permetre que el vehicle sigui conduït per una persona no identificada en el contracte de lloguer
– Conduir de manera imprudent o perillós
– Permetre la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues
– Deixes les claus dins del vehicle sense ocupants
– Danyar-lo submergint-lo en aigua, posar-lo en contacte amb aigua salada o conduir-lo a
través d’àrees inundades, a la platja o carrers bruts
– Usar-lo per a carreres, competicions ni cap activitat il·legal
– Usar-lo per remolcar un altre vehicle
– Usar-lo per a transport de passatgers o béns per contractació ni recompensa
– Usar-lo per transportar líquids volàtils, gasos, explosius ni altres materials
corrosius o inflamables

4. Assistència en carretera i assumptes tècnics
Si durant el lloguer sorgeix un problema relacionat amb el vehicle o amb l’equipament d’aquest, s’haurà d’informar a l’empresa deixant-li marge d’actuació. En cas de necessitar assistència en carretera, informe primer a la companyia per intentar solucionar la situació. El servei d’assistència cobrirà qualsevol funcionament defectuós d’aspecte tècnic o mecànic del vehicle.
Ara bé, hi ha una sèrie de situacions no cobertes per l’assegurança:
– Remolc del vehicle per falta de combustible.
– Pèrdua de les claus, robatori o dany.
– Dany de les bateries per ús incorrecte de les mateixes o dels equips connectats a les mateixes.
– Embús del vehicle en una carretera en males condicions o fora de carretera.
– Avaries causades per negligència del client.
– Avaries causades per negligència del client.
L’empresa proporciona assistència en carretera 24 hores, encara que fora de l’horari comercial poden sorgir demores. Si es dóna un funcionament defectuós del vehicle, el client no podrà realitzar modificacions ni reparacions sobre aquest.
En cas d’avaria mecànica o accident en la qual no es pugui realitzar una reparació in situ, l’empresa proporcionarà remolc per transportar-lo fins al taller o dipòsit més proper.

5. Protecció
L’empresa no accepta responsabilitat per lesions personals durant el lloguer. A més, es recomana no deixar objectes personals o elements de valor dins el vehicle, estant l’arrendatari absent. L’empresa de lloguer no es farà responsable de pèrdues o robatoris d’objectes personals durant el període de lloguer, no per danys en el vehicle per vandalisme / robatori, o danys causats per accidents o condicions climàtiques.

6. Cobertura de l’assegurança
El vehicle està assegura contra vehicles de tercers i danys a la propietat. La Aseguranza serà vàlida en qualsevol territori europeu, així com a l’Àfrica. Si es produeix un accident o dany fora d’aquests territoris, l’arrendatari serà el responsable d’aquests, juntament amb els costos de reparació o trasllat, així com costos administratius. L’assegurança cobrirà durant la durada del període de lloguer i no fora. Si el dany es produeix fora d’aquest, l’arrendatari s’haurà responsabilitzar del mateix.
L’arrendatari és responsable de qualsevol dany que es produeixi mentre tingui el vehicle fins a la quantitat del dipòsit de seguretat. Tota opció d’assegurança cobrirà el primer accident, incident o dany. Si durant el període de lloguer es produeix més d’un, l’arrendatari carregués amb els costos totals.
La quantia total de la franquícia es pot reduir si es contracta una assegurança superior. 7. Accidents / danys al vehicle / robatori
En el cas que es produeixi un accidentar o dany al vehicle, l’arrendatari haurà de:

1) Informar l’empresa de lloguer i a les autoritats
2) Fer fotografies i obtenir els noms i adreces de les persones involucrades, així
com dels testimonis per documentar el que ha passat
3) Completar l’informe de l’accident
4) No abandonar el vehicle sense a veure pres totes les mesures relacionades amb la seva
protecció
5) No assumir cap responsabilitat ni declarar-se culpable en el cas d’un accident
que pugui fer responsable a l’empresa de lloguer
6) Reunir els informes de l’accident signats per les parts involucrades i els documents
de les autoritats policials, juntament amb les claus del vehicle, enviant tot a l’empresa de lloguer

8. Excepcions
L’empresa arrendadora no serà responsable dels danys o costos ocasionats en cas de:

– Violació d’una clàusula del contracte
– Conducta ocasionada intencionalment, efectes de l’alcohol, drogues o substàncies que redueixin la capacitat de conducció
– Pèrdua, dany o robatori d’objectes personals
– Conducta descurada o imprudent que porti el conductor a incomplir les regles de trànsit locals, causant danys al vehicle o a un vehicle aliè
– Necessitat de recuperar el vehicle d’una àrea restringida
– Necessitat de recuperar les claus en cas de pèrdua, dany o altres
– Conducció del vehicle per part de conductors no identificats en el contracte o sense llicència de conducció
– Ús incorrecte del combustible
– Danys sota de la carrosseria del vehicle o dalt de la línia del parabrises, si no hi ha col·lisió amb tercers
– Danys ocasionats per l’atropellament d’un animal durant la conducció

9. Devolució del vehicle
El vehicle arrendat s’haurà de retornar a l’empresa de lloguer al lloc, data i hora acordats. Per sol·licitar un canvi en aquests, s’haurà de contactar amb l’empresa i rebre s conformitat. Si el vehicle no es torna a un empleat de la companyia, l’arrendatari serà el responsable de qualsevol dany possible.
En relació amb l’equipament de les furgonetes, s’haurà de retornar el vehicle amb tots els extres que tenia en el moment de la seva recollida. En cas que no sigui així, l’arrendatari haurà de pagar pel elements o elements segons tarifa.
El vehicle s’haurà de retornar net. Si no és així, es cobrarà una tarifa de neteja de 100 €. Igualment, s’hauran de retornar amb el dipòsit de benzina ple. Si no es retorna en aquestes condicions, l’arrendatari haurà de pagar l’import total de l’ompliment del dipòsit, així com una penalització per incompliment de les condicions de contractació.

10. Responsabilitat / dipòsit de garantia i pagaments després del lloguer
El dipòsit de la franquícia només es pot realitzar amb targeta de crèdit de la qual ha de ser titular una persona present en el moment de la recollida. La quantia corresponent segons assegurança quedarà retinguda fins a la devolució del vehicle al final del lloguer després de la inspecció d’aquest realitzada per un membre de l’empresa que constatarà que està en condicions similars a quan va ser recollit. Si es localitza algun desperfecte, es cobrarà la part proporcional de la franquícia.
En cas d’accident en el qual l’arrendatari no es consideri responsable, l’empresa arrendadora retindrà la totalitat de la franquícia fins que l’empresa d’assegurança estableixi qui va ser el responsable.
En cas d’accident en el qual l’arrendatari no es consideri responsable, l’empresa arrendadora retindrà la totalitat de la franquícia fins que l’empresa d’assegurança estableixi qui va ser el responsable.
L’empresa de lloguer de comunicar a l’arrendatari qualsevol irregularitat succeïda durant el període de lloguer com ara multes d’aparcament, multes, sancions per infraccions de trànsit, peatges … En el cas d’una disputa legal relacionada d’alguna manera amb el contracte de lloguer, les parts acorden i accepten regir-se per la jurisdicció del lloc de la recollida del vehicle.

11. Contracte i garanties de l’arrendatari
El contracte constitueix l’acord total de les parts i els càrrecs seran calculats segons el contracte i els Termes i condicions. Un cop l’arrendatari reserva i paga el dipòsit, accepta els Termes i condicions de la relació contractual. A més, l’arrendatari ha d’assegurar que tota la informació subministrada és certa.

12. Vehicles i marques
Si, per qualsevol motiu aliè a l’empresa de lloguer, com podria ser retard en l’arrendatari anterior, accident, robatori, avaria o una altra situació que posi en joc el lliurament del vehicle acordat, no és possible fer el lliurament en la data i / o hores estipulades, l’empresa pot: a) lliurar a l’arrendatari un vehicle de categoria o model similar; b) proporcionar el reemborsament complet de la quantia pagada.